Tủ thử nghiệm shock nhiệt

Tủ shock nhiệt hai buồng

Tủ shock nhiệt hai buồng (hay tủ sốc nhiệt hai buồng) được sử dụng để thử nghiệm độ bền của mẫu

Khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ cao xuống thấp hoặc ngược lại)

Tủ shock nhiệt ba buồng

1 ₫

Tủ shock nhiệt ba buồng (hay tủ sốc nhiệt ba buồng) được sử dụng để thử nghiệm độ bền của mẫu

Khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ cao xuống thấp hoặc ngược lại)

Mua hàng