Thiết bị thử nghiệm chống cháy và bắt cháy

Lò hình khối thử nghiệm khả năng chống cháy

Lò hình khối thử nghiệm khả năng chống cháy

Lò đứng thử nghiệm khả năng chống cháy

Lò đứng thử nghiệm khả năng chống cháy trong ngành vật liệu xây dựng.

Lò ngang thử nghiệm khả năng chống cháy

Lò ngang thử nghiệm khả năng chống cháy của các vật liệu trong ngành xây dựng.

Thiết bị thử nghiệm khả năng bắt cháy tấm sàn bởi bức xạ...

Thiết bị thử nghiệm khả năng bắt cháy tấm sàn bởi bức xạ nhiệt

Tiêu chuẩn: 

 • UNE-EN ISO 9239-1:2011
 •  
 • EN ISO 9239-1
 •  
 • ISO 9239-1:2010
 •  
 • ASTM E648 - 10e1
 •  
 • ASTM E970 - 10
 •  
 • NFPA 253

Thiết bị thử nghiệm bắt cháy bằng phương pháp truyền lửa FPA

Thiết bị thử nghiệm bắt cháy bằng phương pháp truyền lửa FPA

Tiêu chuẩn:

ASTM E2058-13

ANSI/FM 4910

Thiết bị thử nghiệm lan truyền ngọn lửa bên L.F.S

Thiết bị thử nghiệm lan truyền ngọn lửa bên L.F.S

Tiêu chuẩn:

 • ISO 5658-2:2006
 •  
 • IMO a653(16)
 •  
 • ASTM E1317 - 12
 •  
 • ASTM E1321 - 09

Thiết bị thử nghiệm cone calorimeter (ISO 5660-1)

Thiết bị thử nghiệm cone calorimeter (ISO 5660-1)

Tiêu chuẩn: ISO 5660-1:2002

Tốc độ tỏa nhiệt (phương pháp đo nhiệt lượng hình nón)

Hướng dẫn đo lường

Đo sự thoát nhiệt để xác định mức độ dễ cháy thấp